Hem Ekonomi Nya resetrender bland ungdomarna – glöm Ibiza, Kreta och New York